Группа первых скрипок

First violins

 1. Alina Yakonina, concertmaster of the orchestra
 2. Nikolay Usanov, first violins concertmaster 
 3. Maxim Monasypov, first violins concertmaster 
 4. Oleg Moroz, first violins concertmaster 
 5. Timur Monasypov
 6. Asiya Gareeva
 7. Natalya Levchuk
 8. Natalya Novikova
 9. Dina Rabetskaya
 10. Dina Bikzhanova
 11. Evgeny Petrov
 12. Nailya Monasypova
 13. Evgeniya Ivanova
 14. Polina Pisareva
 15. Adilya Ibusheva
 16. Lubov Khakimullina