Группа первых скрипок

First violins

 1. Maxim Monasypov, concertmaster of the orchestra
 2. Nikolay Usanov, first violins concertmaster 
 3. Oleg Moroz, first violins concertmaster 
 4. Timur Monasypov, first violins concertmaster 
 5. Asiya Gareeva
 6. Gulmura Dykina
 7. Natalya Levchuk
 8. Natalya Novikova
 9. Nailya Monasypova
 10. Dina Rabetskaya
 11. Dina Bikzhanova
 12. Evgeny Petrov
 13. Adilya Ibusheva
 14. Lubov Khakimullina
 15. Polina Pisareva