Группа первых скрипок

First violins

 1. Alina Yakonina, concertmaster of the orchestra
 2. Nikolay Usanov, first violins concertmaster 
 3. Maxim Monasypov, first violins concertmaster 
 4. Oleg Moroz, first violins concertmaster 
 5. Timur Monasypov
 6. Asiya Gareeva
 7. Natalya Levchuk
 8. Evgeny Petrov
 9. Dina Rabetskaya
 10. Nailya Monasypova
 11. Dina Bikzhanova
 12. Natalya Novikova
 13. Polina Pisareva
 14. Evgeniya Ivanova
 15. Adilya Ibusheva
 16. Lubov Khakimullina